Articles | Volume 35
https://doi.org/10.5194/adgeo-35-55-2013
https://doi.org/10.5194/adgeo-35-55-2013
02 Jul 2013
 | 02 Jul 2013

Simulating river discharge in a snowy region of Japan using output from a regional climate model

X. Ma, H. Kawase, S. Adachi, M. Fujita, H. G. Takahashi, M. Hara, N. Ishizaki, T. Yoshikane, H. Hatsushika, Y. Wakazuki, and F. Kimura

Related authors

Impact of Initialized Land Surface Temperature and Snowpack on Subseasonal to Seasonal Prediction Project, Phase I (LS4P-I): organization and experimental design
Yongkang Xue, Tandong Yao, Aaron A. Boone, Ismaila Diallo, Ye Liu, Xubin Zeng, William K. M. Lau, Shiori Sugimoto, Qi Tang, Xiaoduo Pan, Peter J. van Oevelen, Daniel Klocke, Myung-Seo Koo, Tomonori Sato, Zhaohui Lin, Yuhei Takaya, Constantin Ardilouze, Stefano Materia, Subodh K. Saha, Retish Senan, Tetsu Nakamura, Hailan Wang, Jing Yang, Hongliang Zhang, Mei Zhao, Xin-Zhong Liang, J. David Neelin, Frederic Vitart, Xin Li, Ping Zhao, Chunxiang Shi, Weidong Guo, Jianping Tang, Miao Yu, Yun Qian, Samuel S. P. Shen, Yang Zhang, Kun Yang, Ruby Leung, Yuan Qiu, Daniele Peano, Xin Qi, Yanling Zhan, Michael A. Brunke, Sin Chan Chou, Michael Ek, Tianyi Fan, Hong Guan, Hai Lin, Shunlin Liang, Helin Wei, Shaocheng Xie, Haoran Xu, Weiping Li, Xueli Shi, Paulo Nobre, Yan Pan, Yi Qin, Jeff Dozier, Craig R. Ferguson, Gianpaolo Balsamo, Qing Bao, Jinming Feng, Jinkyu Hong, Songyou Hong, Huilin Huang, Duoying Ji, Zhenming Ji, Shichang Kang, Yanluan Lin, Weiguang Liu, Ryan Muncaster, Patricia de Rosnay, Hiroshi G. Takahashi, Guiling Wang, Shuyu Wang, Weicai Wang, Xu Zhou, and Yuejian Zhu
Geosci. Model Dev., 14, 4465–4494, https://doi.org/10.5194/gmd-14-4465-2021,https://doi.org/10.5194/gmd-14-4465-2021, 2021
Short summary

Cited articles

Chen, F. and Dudhia, J.: Coupling an advanced land surface-hydrology model with the Penn State-NCAR MM5 modeling system. Part I: model implementation and sensitivity, Mon. Wea. Rev., 129, 569–585, 2001.
Hong, S. Y. and Lim, J. O. J.: The WRF singlemoment 6-class microphysics scheme (WSM6), J. Korean Meteor. Soc., 42, 129–151, 2006.
Japan Meteorological Agency (JMA): Report on Climate Change 2005, JMA, Tokyo, 57 pp., 2005 (in Japanese).
Japan Meteorological Agency (JMA): Global Warming Projection Vol.7, JMA, Tokyo, available at: http://ds.data.jma.go.jp/tcc/tcc/products/gwp/gwp7/index-e.html, 2008.
Kawase, H., Yoshikane, T., Hara, M., Fujita, M., Ishizaki, N. N., Kimura, F., and Hatsushika, H.: Downscaling of snow cover changes in the late 20th Century using a past climate simulation method over Central Japan, Sci. Online Lett. Atmos., 8, 61–64, https://doi.org/10.2151/sola.2012-016, 2012.
Download